Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk a törvényben előírt elszámolási kötelezettségének kizárólag azt követően tud eleget tenni, ha jogelődeink (a hitelt/kölcsönt nyújtó pénzintézet, pénzügyi intézmény) a jelzett törvénybeli kötelezettségüket a fogyasztó felé teljesítik.

Ennek időpontjai a következők:
 • a 2014. XL. tv. 13. § (1) bek. alapján a deviza alapú hitel vagy kölcsönszerződés, valamint pénzügyi lízingszerződés esetén: 2015. március 01. és 2015. április 30. közötti időszak;
 • a 2014. XL. tv. 13. § (2) bek. alapján a forint alapú, továbbá a deviza alapúnak nem minősülő hitel vagy kölcsönszerződés, valamint pénzügyi lízingszerződés esetén: 2015. augusztus 01. és 2015. szeptember 30. közötti időszak.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk az elszámolást kizárólag erre irányuló kérelem alapján végzi el. Amennyiben a Banküzlet Zrt. az elszámolással érintett fogyasztási kölcsönszerződésen kívül engedményezés útján megszerzett egyéb lejárt követelést is érvényesít az elszámolás időpontjában a fogyasztóval szemben (akár főadós, akár más kötelezett, pl. kezes), az elszámolás alapján a fogyasztó túlfizetése a fennálló egyéb követelésbe beszámításra kerül.

2014. évi XL. tv. (2015.01.19.-én hatályos állapot szerint)

2014. évi XL. tv. (2015.02.28.-án hatályos állapot szerint)

2014. évi XL. tv. (2015.05.18.-án hatályos állapot szerint)

2014. évi XL. tv. (2015.09.01.-én hatályos állapot szerint)

MNB pénzügyi navigátor

A 2014. évi XL. tv. 15. §-a alapján ha a fogyasztó lakóhelye a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölttől vagy a fogyasztó által utoljára bejelentett lakóhelyétől eltér, a fogyasztónak be kell jelentenie az új lakóhelyét az elszámolást készítő pénzügyi intézménynek. Lakóhelyként azt a címet kell bejelentenie, amelyre a fogyasztó a pénzügyi intézmény küldeményeit várja.

Ezt a bejelentést Társaságunk felé az 1. számú nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő megküldésével vagy Társaságunk székhelyén (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) személyes átadásával teljesítheti.

1. sz. nyomtatvány: Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és elszámolás megküldésének határidejéről

 1. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. XL. tv. 7. § (2) bek. alapján Társaságunk kizárólag erre irányuló kérelem esetén küldi meg az elszámolást, illetőleg az elszámolás másolatát. Az elszámolást, az elszámolás másolatát a 6. számú, ill. a 6/a. számú nyomtatvány kitöltése után Társaságunkhoz postai úton történő megküldésével, vagy személyes átadásával kérheti.

  6. sz. nyomtatvány: Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

  6/a. sz. nyomtatvány: Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

 2. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2014. XL. tv. 6. § (3) bek. alapján jogelődünket a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt/felmondott szerződések tekintetében akkor terheli elszámolási kötelezettség, amennyiben a fogyasztó igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett követelését vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény, azaz követeléskezelő érvényesíti. Az ehhez szükséges igazolást Társaságunktól postai-, vagy elektronikus úton megküldve, írásban kérheti.

  Kérelem követeléskezelőtől származó igazolás beszerzésére, az engedményezett követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről


 3. A Társaságunk által kiállított igazolással kérheti a fogyasztó az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől az elszámolást.

  A Társaságunk által kiadandó igazolás tájékoztató jelleggel

  Ezt követően a pénzügyi intézmény elkészíti az elszámolást és annak eredményéről levélben értesíti a fogyasztót. Társaságunk az elszámolási értesítés másolatát megküldő elszámolási igény benyújtását követően számol el a fogyasztóval.

 4. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. XL. tv. 6. § (3) bek. alapján a 2009. július 26. napja előtt megszűnt/felmondott szerződéseikkel kapcsolatban az elszámolási igényüket a szerződést kötő pénzügyi intézményhez kell benyújtaniuk. Ezt a 4. számú nyomtatvány kitöltésével, a szerződést kötő pénzügyi intézményhez történő eljuttatásával kérhetik.

  4. sz. nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 2009. július 26. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

 5. Ha a fogyasztó a pénzügyi intézmény által a számára megküldött elszámolást vitatja, az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül panasszal élhet a pénzügyi intézmény felé és kérheti az elszámolás felülvizsgálatát, melyet kizárólag írásban tehet meg. Ha a fogyasztó a panasz benyújtásában akadályoztatva volt, a panaszt az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő. A felülvizsgálatot a 8. számú nyomtatvány kitöltésével és az elszámolást készítő pénzügyi szervezetnek postai úton történő megküldésével kérheti.

  8. sz. nyomtatvány: Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

  A 2014. XL. tv. 30. § (3) bek. alapján amennyiben a szerződést kötő pénzügyi intézmény elszámolása a felülvizsgálat során változik, úgy annak alapján kizárólag írásban kérheti Társaságunktól a nyilvántartott követelés összegének módosítását.

  Amennyiben a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, úgy a 2014. évi XL. tv. 21. §-a alapján a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. Ennek részletes szabályait a 21. § szövegéből ismerheti meg.

  A panasz ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat megismerheti / letöltheti az alábbi linkekre kattintva:

  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok

  https://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoi-kerelem-1-2.pdf

  https://www.mnb.hu/letoltes/151-kerelem-helyes-elszamolas-megallapitasa-targyaban-2-5-2.pdf

  Amennyiben Ön az elszámolás másolatának kérésére jogosult, de annak vitatására nem jogosult (pl. készfizető kezes, zálogkötelezett), úgy az elszámolással kapcsolatos igényének érvényesítése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

 6. Amennyiben a pénzügyi intézmény az Önnel, mint főadóssal szemben fennálló elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, úgy a 2014. XL. tv. 19. § (1) bek. alapján kizárólag írásban panasszal élhet a pénzügyi intézmény felé.

  Amennyiben a panasz kivizsgálásával nem ért egyet, úgy a 2014. évi XL. tv. 21. §-a alapján a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. Ennek részletes szabályait a 21. § szövegéből ismerheti meg.

  A panasz ügyintézéséhez szükséges nyomtatványokat megismerheti / letöltheti az alábbi linkekre kattintva:

  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok


  https://www.mnb.hu/bekeltetes/#

  https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

  https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/meghatalmazas-minta

  https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

  https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/penzugyi-szolgaltatoknak
  (regisztráció szükséges az eléréshez)


  https://www.mnb.hu/letoltes/152-kerelem-panaszeljaras-lefolytatasa-targyaban-2-3-2.pdf

  https://www.mnb.hu/letoltes/153-kerelem-elszamolasi-kotelezettseg-fennallasanak-megallapitasa-targyaban-2-0-2.pdf

  https://www.mnb.hu/letoltes/fontos-informaciok-a-kerelem-kitoltesehez-2.pdf

  Amennyiben Ön az elszámolás másolatának kérésére jogosult, de annak vitatására nem jogosult (pl. készfizető kezes, zálogkötelezett), úgy az elszámolással kapcsolatos igényének érvényesítése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

 7. A Pénzügyi Békéltető Testület határozatával szemben a 2014. évi XL. törvény 25.§-a értelmében a fogyasztó, azaz Ön, polgári nemperes eljárást kezdeményezhet. A Pénzügyi Békéltető Testülete határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében az Magyar Nemzeti Bank űrlapokat alakított ki.

  Az űrlapok alkalmazása 2015. július 8. napjától kötelező!

  Tájékoztatás a nyomtatványok használatáról

  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz/mit-tegyunk-ha-penzugyi-panaszunk-van/vitarendezesi-forumok

  https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok


  Az űrlapok az alábbi helyről letölthetők:

  http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai


  A nyomtatványok, illetve azok internetes elérhetősége, valamint a használatukra, benyújtásukra vonatkozó tájékoztatás „Az elszámolási eljárás során kitöltendő nyomtatványok” címszó alatt is megtalálható honlapunkon.

 8. Amennyiben a kapott elszámolás alapján Társaságunk részéről visszautalandó túlfizetése keletkezett, azt a 2014. XL. tv. 7. § (2) és (3) bekezdései alapján az Ön által közölt módon teljesítjük. Ehhez a 2. számú nyilatkozat kitöltése és Társaságunk részére postai úton történő megküldése, vagy személyes átadása szükséges.

  2. sz. nyomtatvány: Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

További információkért kattintson ide!