Gyakran ismétlődő kérdések

COVID-19 TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. és a TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel a személyes ügyfélszolgálatot ideiglenesen szünetelteti, mely intézkedés bevezetésével mind ügyfeleink, mind munkatársaink egészségének védelmét kívánjuk szolgálni.

Leveleiket az eddig megszokott módon írásban (postai úton és e-mailben) juttathatják el részünkre.
Telefonos ügyfélszolgálatunk zavartalanul üzemel.

Bármilyen változásról honlapunkon tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Levélcímünk: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2.em. 2.54.

Telefonszámaink: +36-1/329-7861, +36-1/329-0621 és +36-1/773-3285

Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. e-mail címe: tkkzrt@tkkzrt.hu

TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. e-mail címe: info@behajtas.tkkzrt.hu

 

 

 1.  Mivel foglalkozik a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.?

A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. 1995-től rossz minősítésű követeléseket vesz át a takarékszövetkezeti ingráció tagjaitól. Társaságunk elsődleges feladata a követelések jól átlátható és ellenőrizhető szakmai kezelése. 

 1. Hogyan kerülnek a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. kezelésébe a követelések?

A követelések engedményezés útján a követelés megvásárlásával és a hitelezők megbízása alapján kerülnek Társaságunk kezelésébe.

 1.  Mit jelent az engedményezés?

Az engedményezés alkalmával az engedményező (pl. hitelező) a kötelezettel szemben fennálló követelését másra, nevezetesen az engedményesre (pl. követeléskezelő) ruházza át a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján (régi Ptk. XXVII. fejezet 328-331. §, új Ptk. 6:193 6:201. §). 

Az engedményező és az engedményes közötti engedményezési szerződés nem érinti a kötelezett helyzetét, és a hozzájárulására sincs szükség. Az engedményezést követően a kötelezett tartozását az engedményes (jelen esetben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.) részére köteles megfizetni.

 1.  Milyen alapon kerültek átadásra a személyes adataim a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. részére?

A 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 161.§ (1) bekezdés c) pontja, és a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 6.§ (5) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény, amennyiben a lejárt követelése érvényesítéséhez szükséges, kiadhatja a neki tartozó magánszemély adatait külön hozzájárulás nélkül követeléskezelő cégeknek, hiszen jogos érdeke igazolható. 

Társaságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével és hozzájárulásával kezeli a személyes adatokat.

 1.  Miért nem kaptam tájékoztatást arról, hogy az eredeti jogosult a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-re engedményezte a követelésem?

Társaságunk a jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tesz, melyhez elsődlegesen az engedményező által rendelkezésre bocsátott adatbázis veszi alapul.

Abban az esettben fordulhat elő, hogy az értesítés elkerüli a címzettet, vagy olyan személy kap értesítést, aki nem szereplője az adott ügyletnek, ha a   követelés engedményezésekor átadott ügyféladatok  tévesek.

Kérjük, hogy amennyiben változás következik be adataikban, úgy haladéktalanul tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek és jelezzék a változást. Ehhez formalevelet talál a formanyomtatványok fül alatt.

 1.  Mi a hivatkozási szám, és azt hol találom meg?

Társaságunk az Önnel szemben fennálló követelését egy meghatározott hivatkozási számon tartja nyilván. A hivatkozási szám valamennyi levelünkön a bal felső sarokban az iktatószám alatt található A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy írásbeli megkeresésén szíveskedjék feltüntetni a hivatkozási számot. Telefonos ügyintézés során is szíveskedjék azt megadni a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

 1.  Egyösszegű befizetéssel nem tudom rendezni a tartozást, mit tehetek?

Társaságunk elsődleges célja a tartozás megállapodás alapján történő rendezése, így írásbeli kérelme alapján részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tekintettel arra, hogy tartozása a kifizetés napjáig kamatozik, ezért csak olyan mértékű részletfizetéshez tudunk hozzájárulni, amelynél a tartozás összege csökken, tehát a havonta felszámított (éves) késedelmi kamat mértékét meghaladja és belátható időn belül a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül.

 1.  Hogyan köthetek részletfizetési megállapodást?

A részletfizetés iránti kérelmét kérjük, hogy minden esetben írásban szíveskedjék benyújtani. A kérelemben szíveskedjék megjelölni, hogy milyen összegű részletfizetést tud vállalni és azt milyen kezdő időponttal tudja teljesíteni.

 1.  Csak az engedményezett követelést kell megfizetnem?

Az engedményezett teljes tartozás összege növekszik a hitelszerződésben megjelölt mértékű késedelmi kamattal, így nem az engedményezett követelést, hanem a kifizetés napján fennálló késedelmi kamatokkal és költségekkel növelt összeget köteles kiegyenlíteni.

 1.  Mi történik, ha nem veszem fel a kapcsolatot Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-vel vagy megbízottjával?

Megállapodás hiányában követelésünket jogi eljárás útján érvényesítjük. Ennek első lépéseként a közjegyzők hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk. Amennyiben a fizetési meghagyásban megjelölt követelést az adós határidőben nem vitatja, úgy az jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. A végrehajtási eljárás során a végrehajtó – többek között – letilthatja rendszeres jövedelmét, inkasszálhatja bankszámláját, lefoglalhatja gépjárművét és a lakásában található ingóságokat és végső soron elárverezheti a tulajdonában álló ingatlant.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogi eljárások költségei növelik a tartozás összegét.

Amennyiben az engedményezés időpontjában már végrehajtási eljárás van folyamatban Önnel szemben, úgy megállapodás hiányában kezdeményezni fogjuk a végrehajtási eljárás folytatását.

 1.  Kinek az adatai kerülnek fel a Központi Hitelinformációs Rendszerbe(KHR-be) ?

A 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről (Khr tv.) értelmében minden pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést kötő adós és adóstárs szerződéses adatai rögzítésre kerülnek. A dologi adósok, örökösök, készfizető kezesek adatai nem.

Amennyiben az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ez a késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy adatai a KHR lista negatív részére is felkerülnek aktív státusszal.

Vállalkozások esetében a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ez a késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy adatai a KHR lista negatív részére is felkerülnek aktív státusszal.

 1.  Mikor és hogyan törlődnek az adataim a KHR rendszeréből?

A KHR negatív listájáról az aktív státuszú ügyfelek csak a tartozás kiegyenlítését követően kerülnek a KHR-ben passzív státuszba.

Amennyiben a tartozását Ön teljes mértékben kiegyenlítette, a tartozás lezárásától a KHR-en úgynevezett passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 1 év elteltével a nyilvántartott adatai törlésre kerülnek.

Abban az esetben, ha nem a teljes tartozását egyenlítette ki, hanem a követelés egy része elengedésre kerül, akkor a lezárástól a KHR-en passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 5 év elteltével a nyilvántartott adatai törlésre kerülnek.

 1.  Hogyan kaphatok arról tájékoztatást, hogy milyen adataim szerepelnek a KHR-ben?

Azokkal a szerződéseivel és esetlegesen a hozzájuk kapcsolódó mulasztással kapcsolatban, melyek esetében a jogosult Társaságunk, az ügyintézőtől kérhet tájékoztatást. Ha valamennyi, KHR-ben szereplő szerződésével és mulasztásával kapcsolatban van szüksége információra, bármely pénzintézetnél vagy közvetlenül a KHR-t működtető BISZ Zrt.-nél ingyenesen kérhet ún. Saját Hiteljelentést (korábbi nevén: Ügyféltudakozvány). A BISZ Zrt. elérhetőségei: https://www.bisz.hu/khr, vagy 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.

 1.  Hogyan tájékozódhatok a fennálló tartozás összegéről?

A tartozás összegéről egyrészt levélben tájékoztatjuk, másrészt lehetősége van az ügyintézőtől telefonon vagy írásban érdeklődni a következő telefonszámokon, ill. levelezési címeken: +36-1/329-7861 vagy +36-1/329-0621 vagy +36-1/773-3285; 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.; tkkzrt@tkkzrt.hu.

 1.  Hogyan kérhetek csekket a befizetés teljesítéséhez?
 • Az ügyintézőtől telefonon: +36-1/329-7861 vagy +36-1/329-0621 vagy +36-1/773-3285
 • Írásban postai úton Írásban elektronikus úton: tkkzrt@tkkzrt.hu.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a postai készpénzátutalási megbízás (csekk) befizetésének díját Társaságunk áthárít(hat)ja, így javasoljuk, hogy tartozását közvetlenül bankszámlánkra történő átutalással fizesse meg felénk.

 1.  Tartozásrendezés esetén hogyan kérhetek igazolást a tartozás megszűnéséről?

A tartozás kiegyenlítését követően ügyintézőnk „Igazolás tartozás megszűnéséről” tárgyú levelet küld, amelyben tájékoztatjuk, hogy a tartozása megszűnt. Amennyiben nem kapott ilyen levelet, telefonon, személyesen vagy írásban (postai, ill. elektronikus úton) kérheti azt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben végrehajtási eljárás is folyt Önnel szemben, a végrehajtó költségeit az eljáró végrehajtónál kell rendeznie.

 1.  Csak adóstársként/ csak kezesként szerepelek a kötelemben, miért nem csak az adóstól követelik a tartozás megfizetését?

Az adóstársnak az adóssal azonos kötelezettsége áll fenn, tehát a tartozás megfizetésért egyetemlegesen, ugyanolyan módon és mértékben felel a teljes vagyonával.

A kezességi szerződés aláírásával a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós nem teljesít, úgy maga fog helyette a jogosultnak (hitelező, követeléskezelő stb.) teljesíteni.

Amennyiben készfizető kezességről beszélünk (és nem sortartó kezességről), úgy a kezes nem követelheti azt, hogy a jogosult a követelését először az adóstól hajtsa be. A készfizető kezes is egyetemlegesen, ugyanolyan módon és mértékben felel a teljes vagyonával a tartozás megfizetéséért.

 1.  A jövedelmemre letiltást adott ki a végrehajtó, kérhetek-e ilyen esetben is részletfizetést a végrehajtás szüneteltetése érdekében?

A végrehajtási eljárás során is nyújthat be részletfizetés iránti kérelmet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a letiltás során havonta levonásra kerülő összegnél alacsonyabb mértékű részletfizetéshez nem áll módunkban hozzájárulni.

 1.  Lakóhelyemen történő személyes felkeresés esetén készpénzben lehet-e fizetni?

Társaságunk munkatársa vagy eljáró megbízottunk a személyes felkeresés során készpénzt nem vehet át. Munkatársunk/megbízottunk bankkártya elfogadására alkalmas banki terminállal (POS) nem rendelkezik. A tartozás rendezése kizárólag Társaságunk pénztárba történő készpénz befizetés formájában vagy banki átutalással történhet. Készpénzes befizetés és banki átutalás esetén is kérjük, hogy a megjegyzés rovatban a hivatkozási számot szíveskedjék feltüntetni!

 1.  Ha rendezni szeretném a tartozásom, milyen bankszámlaszámra fizethetek?

Amennyiben rendezni kívánja tartozását – vagy annak egy részét – akkor a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10021725-00000000 számú bankszámlára történő utalással teheti meg. Az átutalás beazonosíthatósága céljából kérjük a hivatkozási számot a közlemény rovatban feltüntetni.

Kapcsolat

Székhely
1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.