A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyeleinket,
hogy Társaságunk a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos jogszabályi feladatokat a

1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.

szám alatt található székhelyén látja el, ügyfélszolgálati nyitvatartási időben.

I. Általános információk:

A természetes személyek adósságrendezési eljárása (továbbiakban: magáncsőd) egy új jogintézmény Magyarországon, amelynek célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő vagy túlzottan eladósodott természetes személyek részére biztosítson lehetőséget a fizetőképességük helyreállítására.
A magáncsőd eljárást a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (továbbiakban: Are tv.) és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák.

http://www.csodvedelem.gov.hu/jogszabalyok

Az adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást és egyidejűleg csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.

Az eljárás kezdeményezésének főbb feltételei a következők:

  • adósnak és adóstárs/aknak együtt legalább 2 millió, de legfeljebb 60 millió Ft tartozása áll fenn;

  • adósnak és adóstárs/aknak vagyona eléri legalább a tartozás mértékét, de nem haladja meg a tartozás 200 százalékát (a vagyonba beleszámít az adósok öt évre számított adósságrendezésbe bevonható várható bevétele is);

  • adósnak és adóstárs/aknak a tartozásai között legalább egy, 90 napon túl lejárt, kamatokkal és járulékokkal növelten legalább 500 ezer Ft-ot meghaladó tartozása is van;

  • az adós és adóstárs/ak a tartozásaiknak legalább 80 százalékát elismeri/k, vagy nem vitatja/vitatják.

Adósságrendezés kezdeményezésének pontos feltételeit a Természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 7., 8., 9., valamint a 104. §-ai (szakaszai) tartalmazzák, melyekről részletesen itt tájékozódhat.

Az eljárás kezdeményezésre való jogosultságát ellenőrizheti a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján (http://www.csodvedelem.gov.hu) található jogosultság-ellenőrző programmal is, melyet ide kattintva érhet el.

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalóit a Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatójából részletesen megismerheti, melyet itt érhet el.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának a magáncsőd eljárással kapcsolatos tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:


II. A csődvédelemi eljáráshoz szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató:

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kizárólag a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a honlapján közzétett alábbi formanyomtatványok kitöltésével kezdeményezhető a főhitelezőnél.

Kitöltési útmutató (PDF)

Egyedileg letölthető formanyomtatványok (PDF)

Teljes formanyomtatvány csomag (ZIP tömörített formátumban)

A formanyomtatványokat és a kitöltési útmutatót letöltheti a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról is az alábbi linkre kattintva:
http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok
Társaságunk a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, hogy vállalja-e a főhitelezői feladatok ellátását. http://www.csodvedelem.gov.hu/eloszuro

Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat 2015.09.01. és 2016.01.01. között nyomtatott formában is rendelkezésére bocsátjuk az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben azon Ügyfeleink számára, akik igazolják, hogy Társaságunk felé fennálló tartozás kötelezettjei (adós, adóstárs, kezes, dologi kötelezett) és nyilatkoznak, hogy még nem nyújtottak be adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmet.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk főhitelezői minőségében a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttével összefüggő koordinációs és adminisztrációs feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30.000 Ft postai és távközlési költségátalányra jogosult. A költségátalány határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az adósságrendezési eljárás sikertelen, az ügy iratait a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (továbbiakban: CsSz) továbbítjuk.


III. A jogszabály alapján a csődvédelmi bejelentésben érintettek körére vonatkozó határidők:

  • az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 2015. október 31. napja – amennyiben a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap,

  • az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, amennyiben később kerül felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap,

  • a 2015. évi CV. törvény 104. § (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 nap,

  • amennyiben az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.


IV. A hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók:

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásáról a CsSz írásban értesíti adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és – ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve – a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. Ezen tájékoztatás hiányban a hitelező a CsSz honlapján tájékozódhat a megindult adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatban. Hitelezői igényét a jogszabályban megjelölt határidő betartása mellett köteles megtenni.


V. Panaszkezelés:

Panasza esetén ide kattintva kap útmutatást a panaszkezelési eljárásról, illetve itt érheti el a banaszbejelentő nyomtatványokat.

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

További információkért kattintson ide!